Biroul de Promovare şi Cooperare Economică

Actualităţi economice

 

 

Acord de cooperare economică, comercială şi tehnică.

- Semnat la Abu Dhabi la 11.04.1993.

Acord pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor.

-Semnat la Abu Dhabi la 11.04.1993.

Acord pentru evitarea dublei impuneri.

- Semnat la Abu Dhabi la 11.04.1993.

 

 

PUNCTAJ

PRIVIND PROIECTUL DE SCHEMĂ DE AJUTOR  “Start-up Nation - ROMANIA”

 

 

 1. Denumirea măsurii 

Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici și mijlocii “Start-up Nation - ROMANIA”

 

 1. Obiectivul măsurii

Obiectivul masurii îl reprezintă valorificarea posibilităţilor actuale de dezvoltare economică a ROMÂNIEI şi a stimulării mediului de afaceri, prin înfiinţarea de noi întreprinderi mici şi mijlocii de tip start-up și crearea de noi locuri de muncă.

 1. Stadiu

- Lege de aprobare a OUG 10/2017 pentru stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii. în curs de aprobare la Camera Deputaților;

 

 1. Instrumentul de acordare (forma ajutorului)

Ajutorul de minimis se acorda sub forma de finanţări nerambursabile în valoare de maxim 200.000 lei pentru cheltuielile eligibile propuse prin planul de afaceri şi aprobate în cadrul etapei de verificare, în procent de 100% din valoarea proiectului fără TVA.

 

 1. Beneficiarii măsurii

Întreprinderile de tip “start-up” beneficiare ale Programului sunt întreprinderile înființate după intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici și mijlocii “Start-up Nation - Romania”, în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanței de Urgență nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu modificările şi completările ulterioare sau Legii nr. 1 / 2004 privind organizarea și funcționarea cooperației, cu modificările şi completările ulterioare.,

 

 1. Bugetul estimat al măsurii

 

BUGET:

Buget 2017

Estimare 2018

Estimare 2019

Estimare 2020

1.713.798 mii lei

2.000.000 mii lei

2.000.000 mii lei

2.000.000 mii lei

 

CREDITE DE ANGAJAMENT

  2017

Estimare 2018

Estimare 2019

Estimare 2020

1.713.798 mii lei

2.000.000 mii lei

2.000.000 mii lei

2.000.000 mii lei

         

 

CREDITE DE PLATA

 

  2017

Estimare 2018

Estimare 2019

Estimare 2020

500.000 mii lei

2.000.000 mii lei

2.000.000 mii lei

2.000.000 mii lei

         

 

 

 

Număr mediu de beneficiari:

 

Estimare 2017

Estimare 2018

Estimare 2019

Estimare 2020

10.000

10,000

10,000

10,000

 

 

 1. Durata măsurii

Prezenta schemă este valabilă de la data intrării în vigoare a hotărârii de guvern privind aprobarea normelor de implementare ale schemei de ajutor şi până la 31 decembrie 2020. Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza schemei până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de minimis, în limita bugetului anual alocat.

Plăţile ajutorului de minimis se vor efectua în perioada 2017 - 2021, în baza acordurilor pentru finanţare emise, în limita bugetelor anuale alocate schemei. 

 

 

 1. Cheltuieli eligibile

(1) Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

 1. Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;
 2. Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3.6. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate.
 3. Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / prestări servicii / comerț. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, la momentul achiziției;
 4. Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 5. Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 6. Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de desfășurare a activității de comerţ, producţie sau servicii;
 7. Salariile, utilitățile (energie electrica, gaze, salubritate, abonament telefon si internet) și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Spatiile pentru care se acorda chirie nu trebuie să aibă destinaţie locativă. Salariile se decontează la nivelul maxim de 3137 lei brut/luna  la care se adaugă contribuțiile aferente angajatorului. Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de desfășurare a activității de comerţ, producţie sau servicii;

h)         Realizarea unei pagini web pentru prezentarea și promovarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor, inclusiv promovare online si cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, în limita maximă a  8000 lei fără TVA;

i)          Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize , etichetare ecologică;

j)          Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, în limita a maxim 3000 lei;

k)         Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal; 

l)          Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului, dar nu mai mult de 8000 lei fără TVA; Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanţare. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.

m)        Software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare inclusiv licenţe și  software pentru comerţul on-line;

n)         Comisionul de garantare aferent anului acordării garanției, datorat Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii S.A.- IFN (FNGCIMM) în cazul garanțiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de investiții acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.

 

 1. Efectele preconizate ale măsurii.

 

               Se preconizează că rezultatele obţinute prin ajutoarele financiare acordate vor conduce la creşterea numărului de întreprinderi noi în România, la creşterea numărului locurilor de muncă nou create, creşterea încasărilor la bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale din taxele şi impozitele aferente salariilor, precum şi alte impozite şi taxe.  

               Numărul estimat de noi locuri de muncă create anual de către beneficiarii schemei de ajutor este de 20.000/an urmând ca pentru întreaga perioadă de derulare a schemei (2017-2020) acesta să fie de 80,000, locuri de muncă ce vor fi menținute pe toată durata de implementare a schemei, respectiv trei ani începând cu anul următor acordării ajutorului.

 

In focus

Importanța înregistrării în portalul ECons a cetățenilor români prezenți pe spațiu

19.01.2020

Rugăm ceățenii români prezenți în aria de competență a ambasadei să realizeze importanța înregistrării în portalul ECons pentru a beneficia de asistență și protecție consulară în situații de …

Programul de burse MAE oferite de România cetățenilor străini pentru anul universitar 2020-2021

19.01.2020

Programul de burse oferite de România pentru studenţii străini , anul universitar 2020-2021 Vă aducem la cunoștință lansarea programului de burse oferite de statul român, prin Ministerul…

Burj Khalifa va fi iluminat de Ziua Nationala a României, 1 Decembrie 2019, la orele 08,10 PM, timp de un minut, in culorile tricolorului nostru.

30.11.2019

Dragi concetateni din E.A.U., Ne face placere sa va informam ca, in urma demersului nostru, Burj Khalifa va fi iluminat de Ziua Nationala a României, 1 Decembrie 2019, la orele 8,30 PM, timp de un…